תקנון שימוש באתר מעל"ה – מרכז עוז להחלמה ושיקום

1. כללי

א. אתר האינטרנט מרכז עוז אונליין (להלן: "האתר") משמש לקביעת תורים למרפאות עמותת עוז [להלן-עמותת עוז] ולתשלום עבור בקשה לבדיקת זכאות לרישיון שימוש בקנאביס רפואי באמצעות רשת האינטרנט.

ב. בעלת האתר ומפעילתו הנה עמותת מרכז עוז.

ג. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: "הלקוח") ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר. לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו.

ד. כל פעולה באתר ובכלל זאת הזמנת תור באתר או תשלום עבור בדיקת זכאות לרישיון באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.

ה. התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

ו. התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.

ז. הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד עמותת עוז ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד עמותת עוז ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

ח. עמותת עוז שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

ט. עמותת עוז שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או עמותת מרכז עוז בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

י. מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.

יא. לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 0776052023 בשעות הפעילות: 10:00-16:00

2. השימוש באתר

א. השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, הזמנת תור או רשיון יעשה רק עבור בעל כרטיס האשראי המשלם עבור השרות והזכאי לו על פי דין.

ב. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

ג. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות ההוראה שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

ד. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

3. הזמנה באתר

א. ביצוע הזמנה באתר מותנה ברישום באתר. הלקוח מתחייב למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן.

ב. התשלום באתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם:, ישראכרט, ויזה כאל, מקס.

ג. עם ביצוע הזמנה באתר, עמותת מרכז עוז תבדוק את פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי עמותת מרכז עוז וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה. לתשומת לבך: רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי עמותת מרכז עוז. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.

ד. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של עמותת מרכז עוז בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

ה. במקרה וההזמנה לא אושרה על-ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה וההזמנה תבוטל ועמותת מרכז עוז לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד עמותת עוז בגין ביטול ההזמנה כאמור.

4. הסכמה לקבלת פרסומת

לקוח המאשר קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לעמותת עוז על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.

5. מידע חיצוני, מידע רפואי והעלאת תכני גולשים לאתר

באתר עשויים להופיע קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. עמותת מרכז עוז לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי הלקוח יהא על פי שיקול דעתו העצמאי. למען הסר ספק, עמותת עוז לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים.

6. בדיקת זכאות לרישיון

א. בדיקת זכאות לרישיון באמצעות האתר תיבדק תוך שבעה ימי עסקים מאישור ההזמנה.

ב. עמותת מרכז עוז לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של עמותת עוז לבדיקת זכאות.

ג. תנאי לבדיקת הזכאות הינו מילוי טופס ההזמנה המצוי באתר.

7. ביטול הזמנה

א. ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

ב. זכות הביטול אינה תקפה, בין היתר, במקרה שכבר בוצעה הבדיקה במיוחד עבור הלקוח ובמקרה והתור בגינו שולם קבוע ל-24 שעות לאחר הביטול.

ג. כאשר ההזמנה הינה בסטאטוס "הזמנה התקבלה" בעמוד "היסטוריית ההזמנות", יופיע לצד שורת ההזמנה כפתור (אייקון) לביטול הזמנה, לחיצה על הכפתור תבטל את ההזמנה באופן מיידי.

ד. כאשר ההזמנה הינה בסטאטוס "הזמנה בטיפול", ניתן לבטל את ההזמנה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן. לאחר שליחת הודעת ביטול ההזמנה נציג משירות הלקוחות ייצור קשר עם הלקוח להמשך תהליך הביטול ההזמנה:

ה. עם הזיכוי יימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ועמותת מרכז עוז תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב את הלקוח בדמי ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותביא לידיעת הלקוח את החלטתה לעניין החיוב טרם חיוב הלקוח בפועל. דמי הביטול יהיו בשיעור של עד 5% ממחיר הקנייה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

ו. עמותת מרכז עוז רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מנגנון ההזמנה בו.

8. סודיות ופרטיות

א. הלקוח מצהיר ומסכים כי הפרטים האישיים אשר נמסרו על ידו בטופס ההזמנה, נמסרו מרצונו ובהסכמתו המלאה. מילוי הפרטים מהווים ראיה להסכמת הלקח למסירתם.

ב. הנתונים הנסרים בעת ביצוע ההזמנה והרישום יישמרו במאגר המידע של עמותת מרכז עוז (למעט פרטי כרטיס אשראי). לתשומת לב הלקוח: הלקוח אינו חייב למסור את המידע על פי הדין, אולם ללא מסירת המידע, יתכן שלא תהיה אפשרות לעשות שימוש בשירותי האתר.

ג. השימוש במידע שיצטבר משימוש הלקוח באתר ישמר במאגרי המידע של עמותת עוז (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. עמותת עוז תערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי.

ד. עמותת מרכז עוז לא תעביר לצדדים שלישיים, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרים שלהלן:

  • במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
  • בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה לעמותת עוז למסור את פרטי או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.
  • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין עמותת עוז ו/או מי מטעמה.
  • במקרה בו לדעת עמותת עוז מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח.

ה. עמותת עוז תהא רשאית למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.

9. אחריות

עמותת מרכז עוז לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

10. קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של עמותת עוז, או של צדדים שלישיים, שהרשו לעמותת עוז להשתמש בהם. לעשות כל שימוש לרבות העתקה, הפצה, הצגה בפומבי העברה לציבור, שינוי עיבוד יצירת יצירה נגזרת, מכירה או השכרה של כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מעמותת עוז או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי עמותת עוז.

11. דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר עמותת עוז ועל תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין  האתר התקנון ותנאי השימוש תידון אך ורק בבתי המשפט בישראל.