כתב ויתור סודיות והתחייבות לדבר אמת - נא למלא וללחוץ שליחה

  pause

  לכבוד
  עמותת מעלה
  א.ג.נ.

  pause

  אני החתום מטה, מס' ת"ז: נותן בזה רשות למוסד הרפואי ו/או לעובדיכם ו/או לכל מי שפועל מטעמכם או בשליחותכם למסור לכם את כל הפרטים, ללא יוצא מן הכלל, על מצב בריאותי ו/או כל מחלה שחליתי בה בעבר, או שאני חולה בה כעת, לרבות מידע על טיפולים פסיכיאטריים או נפשיים אחרים שקיבלתי, ובאופן שיידרש על ידי המבקש.

  pause


  הנני משחרר אתכם ו/או את עובדיכם ו/או את כל מי שפועל מטעמכם או בשליחותכם מחובת שמירה על סודיות רפואית בכל הנוגע למצב בריאותי ו/או מחלותיי כנ"ל, ומוותר על סודיות זו כלפי המבקש, ולא תהיה לי אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לנ"ל, לרבות טענות מכוח חוק הגנת הפרטיות ו/או חוק זכויות החולה לעניין סודיות רפואית ו/או כל דין אחר.

  pause

  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, הנני מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי הם נכונים שלמים ומדויקים.

  pause

  פרטי המטופל (במקרה של קטין או חסוי יחתום על המסמך האפוטרופוס* החוקי):

  שם מלא (חתימה):

  טלפון :
  כתובת :
  אימייל (לא חובה)
  שם האב: